Personali-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimine, tööõiguskonsultatsioonid ja dokumentatsioon.


Sa ei pea majanduslikult otstarbekaks luua töökohta personalijuhile või töökeskkonnaspetsialistile, on mõistlik tellida erinevatel seadusandlikel alustel nõutava juhtimis- või dokumenditöö.

Sinu ettevõtte vajadusi, võimalusi ja spetsiifikat arvestav professionaalne personali- ja  tööohutuse juhtimisstruktuuride loomine ja dokumentatsiooni koostamine ning konsultatsioonid:

  • Personalijuhtimine - juhtimisstreteegia loomise toetamine, valik- ja värbamine, arendamine, motiveerimine, töötasusüsteemid, personalihaldus
  • Töölepingute nõuetekohane koostamine ja vormistamine
  • Töölepingute seaduskohane lõpetamine ja selle erinevad lahendid
  • Tööohutusjuhendid ja tööohutusstruktuurid, riskianalüüside väljatöötamine
  • Koolituste korraldamine, s.h  sisekoolitused, dokumendihaldus, tööõigus ja tööohutus, riskianalüüsid
  • Töösuhete juhtimine - personaalsed või poolte vahelised nõustamised, lepitused, läbirääkimised, konsultatsioonid, esindamised, vaidluste lahendamised
  • Ettekirjutuste ja nõuete täitmine, suhtlemine ja ettevõtte esindamine Tööinspektsioonis ja Töövaidluskomisjonis
  • Töökorraldus - töökorralduse reeglid, ametijuhendid, tööajaarvestus 
  • Muude lepingute koostamine ja konsultatsioonid

Te olete otsustanud outsourcingu  e. sisseostetava  teenuse kasuks või on tekkinud lisaküsimusi siis võtke meiega ühendust